Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1. Sira Logistics: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Sira Logistics B.V., gevestigd aan de Walserij 15-1, te Noordwijkerhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64977277.

2. Diensten: de Diensten die in het kader van de overeenkomst aan de Klant worden geleverd.

3. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Sira Logistics een Overeenkomst aangaat.

4. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Sira Logistics en de Klant.

Artikel 2 Algemeen

1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Sira Logistics en de Klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

2. Sira Logistics is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet-, reken- of programmeerfouten in haar offerte, mailingen, of andere uitingen.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Sira Logistics daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sira Logistics niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij anders is aangegeven.

6. Deze algemene voorwaarden zijn wel steeds van toepassing op toekomstige opdrachten.

7. Verstrekte offertes en prijslijsten dienen door de Klant vertrouwelijk te worden behandeld.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Sira Logistics zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

2. Sira Logistics is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de Klant de door Sira Logistics verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Sira Logistics gewenst, heeft verstrekt.

3. Sira Logistics heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de Klant door te berekenen.

4. Het is Sira Logistics te allen tijde toegestaan de overeenkomst met de Klant tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 5 Wijziging bedrijfsgegevens

Indien de Klant verhuist dan wel het factuuradres of e-mailadres van de Klant wijzigt, dient de Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres of zijn nieuw e-mailadres schriftelijk of via de e-mail aan Sira Logistics mede te delen.

Artikel 6 Verplichtingen van de Klant

1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Sira Logistics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sira Logistics ter beschikking worden gesteld.

2. Indien de Klant gegevens aan Sira Logistics ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Sira Logistics voorgeschreven specificaties.

3. De Klant is gehouden Sira Logistics onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

4. De Klant vrijwaart Sira Logistics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

5. De Klant zal alle medewerking verlenen aan Sira Logistics welke redelijkerwijze van hem verwacht kan worden bij/ten behoeve van het leveren van de dienst.

6. Indien de Klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die Sira Logistics daardoor heeft moeten maken voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. De Klant dient de tarieven van Sira Logistics niet aan derden bekend te maken.

Artikel 8 Tarieven en vergoedingen

1. Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

2. De tarieven zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Indien na totstandkoming van de overeenkomst in een of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is Sira Logistics gerechtigd haar tarieven eenzijdig aan te passen.

3. Tarieven zijn gebaseerd op de door de Klant aangegeven maten en gewichten. Indien deze in werkelijkheid anders blijken te zijn volgt een door Sira Logistics te bepalen naheffing.

4. De Klant wordt hiervan tijdig schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. Indien de Klant niet akkoord gaat met de aangepaste tarieven, dan staat het de Klant vrij geen gebruik meer te maken van de diensten van Sira Logistics.

5. Tarieven worden jaarlijks verhoogd met een minimum dat gelijk is aan de jaarlijkse NEA index.

Artikel 9 Vervoerscondities

Voor het nationaal wegvervoer zijn de “Algemene Vervoers Condities (AVC)” van toepassing. Voor het internationaal wegvervoer zijn de “Fenex-condities” van toepassing. Op alle opslagactiviteiten zijn van toepassing de “Physical Distribution Voorwaarden”. Sira Logistics accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijk verlies, schade of verdwijning van goederen wanneer deze in opslag zijn. De opdrachtgever dient zelf de goederen te verzekeren voor diefstal, brand, schade en voorraadverschillen. Voor expeditie activiteiten zijn van toepassing de “Nederlandse Expeditievoorwaarden (Fenex)”. Op alle werkzaamheden zijn van toepassing de “Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden”. Van alle condities/voorwaarden zijn telkens de laatst gedeponeerde versies van toepassing. Met nadruk wijzen wij erop, dat de goederen tijdens het vervoer verzekerd zijn voor AVC vervoer € 3,40 per kg en voor CMR vervoer 8,33 SDR per kg. Het betreft hier het verzekerd zijn m.b.t. de aansprakelijkheid van de vervoerder. Deze verzekering geldt over het gewicht van het beschadigde/vermiste gedeelte. Indien goederen een hogere waarde hebben dan de bovenvermelde bedragen dan dient men zelf voor een goederenverzekering te zorgen. Schademeldingen dienen vergezeld met een aansprakelijkheidstelling binnen 7 dagen door Sira Logistics ontvangen te zijn. Sira Logistics is geen schade vergoeding verschuldigd voor gevolgschade, extra vrachtkosten, voor het vervangen van een zending, reiskosten, expertisekosten, omzetderving, etc.

Artikel 10 Pakket distributie

1. De door Sira Logistics opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

2. Pakketten dienen te voldoen aan de navolgende specificaties:

2.1. Voorzien van onlosmakelijk aan de zending bevestigd machine leesbaar geprint barcode         label, dat de juiste adresgegevens en landcode van de geadresseerde bevat.

2.2 Geschikt voor verwerking in automatische sorteermachines, pakket dient een valhoogte van 1 meter te kunnen weerstaan.

2.3 Scheurvrij en lekdicht verpakt en zodanig dat de inhoud niet kan verschuiven in de verpakking.

2.4 Zodanig dicht getaped zodat het onmogelijk is het pakket te openen zonder sporen achter te laten.

2.5 Zodanig verpakt dat de inhoud bestand is tegen wijzigende klimatologische omstandigheden.

Artikel 11 Pallet distributie

1. Transportopdrachten die de volgende dag geladen moeten worden dienen vóór 17:00 (vóór 15:00 voor import zendingen) te worden aangemeld.

2. Indien transportopdrachten binnen 24 uur voor de laaddatum worden geannuleerd zal er 80% van het overeengekomen vrachttarief in rekening worden gebracht.

3. Indien transportopdrachten op de dag van laden worden geannuleerd zal het volledige vrachttarief in rekening worden gebracht.

4. De door Sira Logistics opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

5. Pallets dienen te zijn voorzien van een vrachtbrief en een adreslabel met daarop de volledige adresgegevens van de afzender en de ontvanger.

6. Pallets dienen stabiel gestapeld te zijn en niet over te steken.

7. Maximale hoogte van een pallet is 2.20 meter

8. De eerste 30 minuten bij het laden en de eerste 30 minuten bij het lossen zijn vrij. Indien werkelijke laad- en lostijden langer duren dan 30 minuten geldt een tarief van € 55,- per uur.

9. Laad- en losadressen dienen bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met een lengte van 13,6 meter en dienen adequate middelen te hebben goederen te laden of te lossen, tenzij anders overeengekomen.

10. Laden en lossen dient door de afzender en ontvanger gedaan te worden.

11. Zendingen worden tussen 08:00 en 17:00 geleverd, tenzij anders overeengekomen.

12. Indien er meerdere leverpogingen gedaan moeten worden er extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 12 Betaling

1. De Klant dient de van Sira Logistics ontvangen facturen te betalen binnen veertien dagen na de factuurdatum.

2. De Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door Sira Logistics.

3. Facturatie geschiedt na uitvoering van de geleverde diensten.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de Klant, na door Sira Logistics ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Sira Logistics op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Overmacht

1. Sira Logistics is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, indien Sira Logistics daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”).

2. Omstandigheden zoals bedoeld in het vorige lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.

3. In geval van overmacht zal Sira Logistics vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Sira Logistics als de Klant, eventueel onder aanpassing van de door de Klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Sira Logistics kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.

2. Sira Logistics is niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, doordat Sira Logistics is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Sira Logistics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Sira Logistics in, de Klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

4. Sira Logistics is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Indien Sira Logistics aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sira Logistics beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. De Klant vrijwaart Sira Logistics voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de diensten dan wel producten die door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Sira Logistics geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

1. Sira Logistics is bevoegd de overeenkomst per direct te beëindigen, zonder jegens de Klant schadeplichtig te zijn, indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Bovendien is het gehele bedrag voor de resterende contractstermijn door Sira Logistics direct opeisbaar en is Sira Logistics gerechtigd andere Diensten, die bij Sira Logistics zijn afgesloten, op te schorten.

2. Voorts is Sira Logistics bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Sira Logistics is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de Klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de Klant wordt verleend, ingeval de Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sira Logistics op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Sira Logistics de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 16 Personeel

Het is de Klant niet toegestaan om zolang de relatie tussen de Klant en Sira Logistics voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Sira Logistics in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sira Logistics. Onder werknemers van Sira Logistics worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Sira Logistics of van één van de aan Sira Logistics gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van Sira Logistics of van één van de aan Sira Logistics gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 17 Slotbepalingen

1. Sira Logistics behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Sira Logistics heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor de Klant van kracht blijven.

4. De door Sira Logistics ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie (waaronder de administratie) geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Klant.

5. De Klant is er mee akkoord dat Sira Logistics de op grond van de overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van de Klant, aan een derde kan overdragen.

6. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

7. Op elke overeenkomst tussen Sira Logistics en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

8. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Klant en Sira Logistics worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.